Uudised


HOOLDUSRAAMAT ERAMAJALE

04.11.2015

Kas me teame, mis viimistlusmaterjal meil hoonet ümbritseb? Kas oskame öelda, mis on siseseinte katte mark ja värvinumber?

Kust on valgustid ostetud ja millised lambid neis peavad käima? Mis koodi järgi katkise ukseluku asemele poest uut küsida? Enamusele sellistest küsimustest vastame mõttes eitavalt. Iga valesti valitud asendusdetail või toode on aga võrdne kaotatud rahaga. Kust aga abi otsida ja kellelt?

Paaril korral on üldsust teavitatud sellisest abivahendist kinnisvaraomanikule kui “kinnisvara hooldusraamatust”. Kuna raamatu koostamine on oskusi ja teadmisi nõudev, on asi tundunud rohkem büroo ja ärihoonetele mõeldud olevat.

Julgen siinkohal väita, et “Hooldusraamat eramule” muutub aasta- paari pärast sama mõistetavaks kui helkur sügispimeduses astuval koolilapsel.

Samuti kui äri- ja büroohoonete puhul, saab eramu juures hooldusraamatu koostamise aluseks tutvumine olemasoleva dokumentatsiooniga. Kui see kõik on koos, peab nentima, et infot polegi nii vähe kui algselt arvati. Sissejuhatavat osa saab olemasolevale materjalile toetudes koostama hakata. Siinkohal tuleb pealkirjastada hooldusraamatu osad, mis kogemustele toetudes võiksid olla: ERAMU ÜLDANDMED; KRUNDI ÜLDANDMED; HALJASTUSE PLAAN; HOONE- JA PAIGALDUSJOONISED; EHITUS- JA VIIMISTLUSMATERJALID; SISUSTUSE ÜLEVAADE; PERIOODILISED HOOLDUSTÖÖD; KULUDE JÄLGIMINE; REMONDIPÄEVIK; DOKUMENDID – ARHIIV.

Kindlasti leiab iga eramuomanik siinpakutud loetelule hoone või kasutamise eripärast ka midagi, mida loetelule lisada. Kui nii, siis hakkabki hooldusraamat oma otstarvet täitma.

Siinkohal peatuks igal hooldusraamatu osal eraldi ja annaks mõningaid soovitusi:

ERAMU ÜLDANDMED sisaldavad endast omaniku, ehitaja, arhitekti, eriosade projekteerija,  sisearhitekti, elektriku san tehniku ja miks ka mitte naabrite kontaktandmed. Kirja tasub panna ka ehitusaasta, ruumide pindalad ja ruumalad, akende- uste valmistaja ja mõõdud, suluste ja lukkude tüübid. Kui võimalik, siis tasub võtmetega käia lukufirmas ja lasta nende kood määrata, mida ka tasub hooldusraamatus säilitada. Koha peavad leidma ka katusekatte, välisvooderduse ja vihmaveerennide mõõdud.

KRUNDI ÜLDANDMED sisaldavad endast krundi plaani, millele on märgitud hoonesse sisenev veetorustik, drenaažikaevud ja torustik, kanalisatsioonitorustik, kontrollkaevud ja heitvete mahuti. Ülevaade krunti läbivatest elektrikaablitest, telefoni- ja signalisatsiooni juhtmestikust. Kui krundiplaan on koostatud maamõõdubüroos, siis sisalduvad plaanil ka piirimärkide koordinaadid.

HALJASTUSE PLAAN sisaldab endast krundiplaanilt mahajoonistatud haljasala ülevaadet kuhu on peale märgitud puude, põõsaste, hekkide, lillede, lehtlate, pinkide ja haljastuse väikevormide asukohad. Kui haljastusplaan on tehtud haljastusfirmas, siis lisanduvad eelnimetatule iga taime või taimegrupi soovituslikud hooldusjuhendid.

HOONE- JA PAIGALDUSJOONISED koondab endast hooneregistrist hangitud mõõdistamisjooniseid või arhitektide poolt koostatud ehitusjooniseid – hoone projekti. Kui tegemist on mõõdistamisjoonistega, tasuks sinna peale kanda elektrikilbi, pistikupesade, lülitite ja pealüliti, veemõõdiku ja sulgventiili ja veetorustiku asukohad koos põrandaaluste kanalisatsioonitorude äramärkimisega. Hoone välisseinte joonisele tuleks peale märkida lõige välisseinast ja lõige katusepinnast koos materjalide nimetuste ja isolatsiooni puhul ka paksuse näitamisega.

EHITUS- JA VIIMISTLUSMATERJALID sisaldab endast tabelikujulist ülevaadet materjalide nimedest ja värvikoodidest põrandate, seinte, lae ja lisadetailide (põranda- ja piirdeliistude) kaupa ruumidekohaselt koostatuna. Samuti märgitakse ära sanitaartehnika tootekoodid, materjalide ja seadmete tarnijate ja müüjate andmed.

SISUSTUSE ÜLEVAADE sisaldab endast loendit mööbli, valgustite, kodutehnika, elektrooniliste seadmete ja muu majapidamises vajamineva kümnete lisaseadmete ja vara tootekoodi ja tarnija andmeid. Siinkohal pole palju kirja panna ka neid esemeid ja asju müünud kaupluse asukoht, soetamise aeg ja telefoninumber.

KULUDE JÄLGIMINE  sisaldab endast põhiliselt elektrienergia, vee ja küttekulude näidikute igakuuliselt kindlal päeval fikseeritud näitusid. Kui on võimalus need arvud .xls failis veel joondiagrammideks viia, saate üsna konkreetselt analüüsitavad andmed. Tähelepanu tasub pöörata järskudele kulutuste tõusudele.

REMONDIPÄEVIK sisaldab väiksemaidki remondi-ja hooldustöid. Seda osa täites tuleb silmas pidada ka “sisustuse ülevaadet”. Kui midagi asendatakse, kriipsutage eelmine viimistlust käsitlev osa lihtsalt läbi ja kirjutage vabale kohale uut viimistlust või materjali iseloomustav märge. Nii säilib remondiajalugu. Kui võimalik hankige kauplustest materjali iseloomustav – tutvustav reklaamleht ja lisage hooldusraamatusse.

DOKUMENDID – ARHIIV sisaldab endast valikuliselt alljärgnevaid dokumente: käsirahaleping, ostu- müügileping, rendileping, ametkondlikud load, liitumislepingud, tarnelepingud, haldus- ja hoolduslepingud, kohaliku omavalitsuse tõendid, jäätmekäitlusleping, kindlustusleping, telefoniteenuse leping, valveleping. Kindlasti on neid dokumente veel, mis siia sobivad kuid need lisab iga hooneomanik omatahtsi.

Arhiiv see-eest on midagi ajaloolist ja tagasivaatavat. Oma kogemuse põhjal võin öelda, et meie pere eramu algdokument on 19.jaanuarist 1898, mis algab nii: “Maapäewa otsust mööda 1896 aastast on kõigi Eesti kubermangu mõisade ja müüdud talukohtade adra=arv uuesti wälja arvatud saanud. Selle uue adra=arwe järele on ………” ja alla on kirjutanud “Ülema takseerimise kommisjoni nimel G. Baron Budberg – ritterschastshautmann”. 

Arhiiv võiks sisaldada kõike eramusse puutuvat, mis eelnenud hooldusraamatu osadesse ei mahtunud.

Kui hooldusraamat selliselt koostada, olete ka ise üllatunud, kuidas õnnestus kõik hoonet puudutav dokumentatsioon ühtede kaante vahele koondada. Kindlasti olete hooldusraamatut koostades jõudnud äratundmiseni erinevate tööde ja tegemiste osas, mis edasilükkamist enam ei kannata ja vajaksid kohest korrastamist. Ülevaate käigus selgus, et mõningate seadmete ja hooneosade garantiiaeg hakkab kätte jõudma, aga õigus on tarnijalt nõuda parandust või kohendamist. Kokkuvõttes olete hakkama saanud oma hoone “elukaart” arvestades kasuliku asjaga, mis muutub teile abimeheks aastateks. Ärge vaid seda abimeest lauasahtlisse tolmuma unustage. Kuidas teie teda täidate, nii ta teid aitab!

Sulev Jaanus

arhiiv


04.11.2015 - KINNISVARA KORRASHOID: Kinnisvara korrashoiu määratlus. Igas riigis on erinev seadusandlus ning erinevad ajaloo ...
04.11.2015 - Haldusraport - aruandlus omanikele:
04.11.2015 - HOOLDUSRAAMAT ERAMAJALE: Kas me teame, mis viimistlusmaterjal meil hoonet ümbritseb? Kas oskame öelda, mis on ...