Uudised


Haldusraport - aruandlus omanikele

04.11.2015

* Kinnisvaraomanike ja haldajate suhted põhinevad reeglina halduslepingul ja selle lahutamatutel osadel.

* Lepingu punktid haldaja kohustustest peavad olema selgelt lahti kirjutatud. Alati on võimalik poolte poolt lepingut täiendada või muuta.

* Täna esineb olukordi, kus osapooled ja ka haldurid saavad tõlgendada lepingulisi kohustusi erinevalt. Sellest tulenevalt tekib omanikel soov hoida end kursis kinnisvaraobjektil toimuvaga. Kinnisvaraomanikud on tavaliselt keskmisest edukamad inimesed. Seega ka keskmisest hõivatumad oma muude tööde - tegemistega. On ka omanikke, kes ei soovi ega oska rentnikega suhelda, kuid soovivad omada ülevaadet kinnisvara majandus ja hetkeseisust. Milline oleks igal juhul toimiv lahendus?

* Edukamate haldusfirmade kogemustele toetudes võib öelda, et korralikult koostatud ja ülevaatlik “Haldusraport” kinnistab omaniku – haldaja vahelist usaldust ja tagab pikaajalise töösuhte. Aruandluse vorm kas siis e-meili, paber-, või magnetkandja vormis, lepitakse algselt kokku.

* Haldusraporti koostamise – esitamise sagedus võiks olla 1x kuus, koos haldusfirma poolse lepingujärgse teenusearve esitamisega.

* Siinkohal “Haldusraporti” koostamiseks soovituslikud alalõigud:

            Eelarve ja selle täitmine - siinkohal esitatakse ülevaade aasta- ja kuueelarve täitmistest. Puudujääkide korral tuuakse välja nende objektiivsed põhjused. Eraldi lehel esitatakse ülevaade kinnisvara täituvuse, rendi- ja kommunaalmaksete laekumiste kohta.

            Rentnikud / elanikud - siinkohal tuuakse esile rentnike/ elanike poolt haldurile esitatud pretensioonid, soovid ja nendele reageerimine. Ka halduri- poolsed tähelepanekud ühe või teise kliendi makseraskustesse sattumise kohta leiavad siinkohal kajastamist, samuti ka lahendusteed probleemsete rentnikega/ elanikega.

            Hooldustööd siinkohal kajastatakse kõik kinnisvara remonti ja hooldust puudutavad tööd toimingud. 

            Soovitused- ettepanekud – siinkohal esitab haldaja kokkuvõtvalt erinevate kinnisvara teenindavate isikute ja omapoolsed  ettepanekud kinnisvara probleemideta haldamise ja majandamise tõhustamiseks.

 

* Selliselt koostatud “Haldusraport” mahub ära kuuele- seitsmele lehele, kuid annab tõese ülevaate kinnisvara majandamisest ja haldamisest. Omanikel tekib sedasi ülevaade ja kindlustunne. Haldusfirma poolne igakuine “Haldusraporti” koostamine sunnib tagasi ja üle vaatama probleemsed kitsaskohad ja otsima neile parimaid lahendusi. On ju “Haldusraportis” oma tegemata tööde kajastamine ebameeldiv ja samas edusammude kajastamine rahulolu tekitav kogemus.

      Kokkuvõtvalt võib öelda, et Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu

(EKHHL) poolt tehtud töö kinnisvarahalduse maine tõstmiseks ja märtsis omistatud esimesed sertifikaadid haldusfirmadele ja “nooremhalduri” kutsenimetused, võimaldavad osutada professionaalset teenust. Samuti on vajalik kinnisvaraomanike ja maja- või korteriühistute poolne soov saada parimat teenust. Osake siis nõuda ka “Haldusraportit” ja te tunnete ennast kindlamini ja omate paremat ülevaadet oma kinnisvara ja selle haldamise kohta.

Sulev Jaanus

arhiiv


04.11.2015 - KINNISVARA KORRASHOID: Kinnisvara korrashoiu määratlus. Igas riigis on erinev seadusandlus ning erinevad ajaloo ...
04.11.2015 - Haldusraport - aruandlus omanikele:
04.11.2015 - HOOLDUSRAAMAT ERAMAJALE: Kas me teame, mis viimistlusmaterjal meil hoonet ümbritseb? Kas oskame öelda, mis on ...